آرشیو برچسب: ایرج_فاضل_بخششی

گفتند قرارداد ۵ساله امضا می کنید و سند خانه هم می آورید

ایرج فاضل بخششی:یک تصادف مرا به ایریتک رساند گفتگو: حسین برزگریاری از مدیران برجسته شرکت ایریتک با کوله باری از تجریه و دانش است.مهندس ایرج فاضل بخششی پس از ۳۴ سال حضور در شرکت همچنان مثل روزهای ابتدای شروع کارشان با انگیزه و مصمم هستند.مصاحبه شنیدنی و جذاب ایشان را با هم م یخوانیم. *به

گفتگو