آرشیو برچسب: Safety_Management_System

مقاله دکتر مژگان قربانی مدیر واحد HSE

 نقش سیستم مدیریت ایمنی (Safety Management System) در سازمان ها و صنایع مژگان قربانی دکتری تخصصی مهندسی  محیط زیست     استقرار سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) در سازمان ها، شرکت ها و صنایع کوچک و بزرگ در جهان همواره بر اساس یکسری خطوط راهنما انجام گرفته که معمولاً، از ساختار مشابهی

دانشنامه