آرشیو برچسب: پتروشیمی_بندر_امام_خمینی

مقاله فتانه پاک دامن کارشناس واحد HSE

مدلسازی اثرات تجمعی آلاینده NOx خروجی از دودکش های پتروشیمی بندر امام خمینی با استفاده از AERMODE   فتانه پاک دامن کارشناسی ارشد محیط زیست دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران     چکیده مدل سازی کیفیت هوا می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای پیش بینی کیفیت هوا در آینده

دانشنامه