آرشیو برچسب: مهندس_فرمانی

گفتگو با مهندس فرمانی مدیرعامل پیشین ایریتک

اعتبار و موفقیت ایریتک نصیب من هم می شود مهندس فرمانی: به مدیریت ایریتک حداقل باید زمان ۵-۶ ساله بدهند آمار می گوید که ایشان با سابقه ترین مدیرعامل شرکت مهندسی ایریتک بوده که دانش، تجربیات و راه کارهای شان می تواند بسیار مفید باشد. ازمهندس فرهاد فرمانی می گوییم که امروزمثل همان سال های

گفتگو