آرشیو برچسب: مهندس_ایرج_فاضل_بخششی

تامین نیروی خدمات مهندس کشور به کدام سو می رود

تامین نیروی خدمات مهندس کشور به کدام سو می رود  یکی از ابزارهای توسعه پایدار، تامین نیروی انسانی باورمند به دانش روز و وفادار است و باز در زیر شاخه این ابزار، ابزارک نیروی انسانی مهندسی قراردارد با اینکه درنمایه بیرونی اولیه ابزار توسعه پایدار، از نظر برخی از مدیران، نیروی انسانی مهندسی در رده

دانشنامه

مقاله مهندس ایرج فاضل بخششی مدیرپروژه سنگان

مناقصه یک راه حل یا یک چالش برای اجرای پروژه­های صنعتی و معدنی  در ساختار اداری سنتی ایران ، مناقصه بهترین روش واگذاری انجام یک پروژه و یا خرید خدمت تعریف شده است. این روش کار برای یک خرید صدهزار تومانی یا یک پروژه چندصد میلیاردی و یا واگذاری و بهره برداری از یک معدن

دانشنامه