آرشیو برچسب: منابع انساني

حفاظت فردی یک الزام در ایریتک است

واحد HSEشرکت ایریتک به درخواست مدیرعامل مجموعه و در راستای محافظت کارکنان در مقابل مخاطرات محیط کاری، مخصوصا کارکنانی که در پروژه ها مشغول بکارهستند، نظارت بر استفاده از تجهیزات ایمنی را همانند گذشته با جدیت بیشتری پیگیری می کند. همچنین خانم قربانی، مدیر واحد HSE معتقد است با حمایت های همه جانبه و همیشگی

اخبار