آرشیو برچسب: قيمت گذاري_روانشناختي

مقاله مهندس یعقوب یزدان مهر مدیر واحد برآورد

استراتژی بازاریابی: استراتژی های قیمت گذاری و تأثیر آن بر تصمیم خرید مصرف کننده   یعقوب یزدان مهر دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران   چکیده عملکرد اصلی بخش بازاریابی درک و برآورده ساختن نیازها، خواسته ها و تمایلات مصرف کننده است. رفتار مصرف

دانشنامه