آرشیو برچسب: سعید ابراهیم زاده

ایریتک سردمدار شرکت های مهندسی کشور

سعید ابراهیم زاده مدیر ارشد شرکت مهندسی ایریتک از عملکردها، اهداف و چالش ها… گفت.ایریتک شرکت بین المللی مهندسی ایرانی است که در زمینه مهندسی و مدیریت پروژه ها فعالیت می کند. سعید ابراهیم زاده بیان کرد:ایریتک یک شرکت بین المللی مهندسی ایرانی است کارش مهندسی و مدیریت پروژه ها است. مدیریت پروژه و اجرای

اخبار