آرشیو برچسب: زمان

مقاله مهندس ایرج فاضل بخششی مدیرپروژه سنگان

مناقصه یک راه حل یا یک چالش برای اجرای پروژه­های صنعتی و معدنی  در ساختار اداری سنتی ایران ، مناقصه بهترین روش واگذاری انجام یک پروژه و یا خرید خدمت تعریف شده است. این روش کار برای یک خرید صدهزار تومانی یا یک پروژه چندصد میلیاردی و یا واگذاری و بهره برداری از یک معدن

دانشنامه