آرشیو برچسب: انرژی خورشیدی

گزارش برگزاری جلسه با شرکت چینی GYMTA

افزایش تقاضای انرژی الکتریکی از یک سو و از سوی دیگر نگرانی های محیط زیستی، باعث شد که کشورها و شرکت های بزرگ به فکر تولید انرژی الکتریسیته پاک و تجدیدپذیر خورشیدی برای آینده باشند.  امروزه تکنولوژی پنل های خورشیدی فوتو-ولتائیک به دلیل بازدهی بیشتر و از لحاظ تولید انرژی خورشیدی به قیمت، نسبت به

اخبار