صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

جمع آوری گازهای همراه نفت و بازیافت NGLخارک
واحد نمکزدایی بینک
جمع آوری گازهای لایه بنگستان (آماک)