صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

واحد نمکزدایی بینک
جمع آوری گازهای همراه نفت و بازیافت NGLخارک
جمع آوری گازهای لایه بنگستان (آماک)