مدیریت شکایات مشتریان

[members_access role=”customer_complaint_manager”]

نمایش ۱ - ۴ از ۴

شماره شکایتنام و نام خانوادگینام سازمانعنوان پروژهتاریخ ثبت
CP00004زلف خانیایریتکتست۱۴ دی, ۱۴۰۱
CP00003پریسا یاراحمدیایریتک۱۳ تیر, ۱۴۰۱
CP00002testtesttest۱۲ تیر, ۱۴۰۱
CP00001نیوشا کاشانیمرکز تحقیقاتپروژه ۱۸ تیر, ۱۴۰۱
شماره شکایتنام و نام خانوادگینام سازمانعنوان پروژهتاریخ ثبت

[/members_access]

[members_access role=”customer_complaint_manager” operator=”!”]

شما به این بخش دسترسی ندارید. برای مشاهده این بخش باید به عنوان مدیر مربوطه  وارد سایت شوید.

[/members_access]

[members_not_logged_in]
شما به این بخش دسترسی ندارید. برای مشاهده این بخش باید به عنوان مدیر مربوطه  وارد سایت شوید.
[/members_not_logged_in]