ارزیابی رضایت ذینفعان

نقش ارزش مشتری به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بر اساس خط مشی شرکت ایریتک ، ارتقاء سطح رضایتمندی کلیه ذی نفعان بیرونی شرکت اعم از کارفرمایان،پیمانکاران،تامین کنندگان،شرکاء،سازندگان وسهامداران نقش بسزایی در موفقیت و ادامه حیات این شرکت دارد و بررسی عملکرد ما از دید جنابعالی و همکاران محترمتان می تواند نقش موثری درجهت تصمیم سازی توسط ما و انجام تصمیم گیریهای صحیح مدیریت ارشد و در نهایت بهبود در سیستمهای مدیریتی با توجه به رویکرد مشتری مداری به ارمغان آورد.
به همین منظور پرسشنامه ارزیابی رضایت ذی نفعان جهت پرکردن و ارسال آن به ایمیل ارتباط با مشتریان به نشانی INFO@IRITEC.COM میتواند راهگشای موثری در درک بهتر انتظارات مشتری و خلق ارزش برای ایشان گردد.